Felhasználási feltételek

3. sz. melléklet

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A https://api.esols.eu/webui/charge weboldal (a továbbiakban a „Weboldal”), valamint az Apple App Store és a Google Play áruház kínálatában elérhető „Emobility Solutions” elnevezést viselő alkalmazás (a továbbiakban „Alkalmazás”) kizárólagos tulajdonosa az Emobility Solutions Kft. (Székhelye: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 3/B., Cégjegyzékszáma: 01-09-188526, „Tulajdonos”), üzemeltetője az Emobility Solutions Kft. (Székhelye: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 3/B., Cégjegyzékszáma: 01-09-188526 „Üzemeltető”).

A jelen dokumentum tartalmazza a Weboldal, valamint az Alkalmazás használatának irányelveit és feltételeit (a továbbiakban a „Feltételek”).

  1. Bevezetés (A Weboldal/Alkalmazás elfogadása, módosítása, szellemi tulajdonjoga)

A Weboldal, valamint az Alkalmazás használatával azok felhasználója elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Feltételeket, valamint az annak elválaszthatatlan részét képező Adatkezelési Tájékoztatót.

A Tulajdonos fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa és/vagy felülvizsgálja a Feltételeket. A módosítások – eltérő rendelkezés hiányában – a hozzáférhetővé válással azonnal hatályba lépnek. Amennyiben a felhasználó a Weboldalt, valamint az Alkalmazást a módosítások hozzáférhetővé válása után továbbra is használja, azzal elfogadja a módosított Feltételeket.

A Weboldalon, valamint az Alkalmazás felületén található valamennyi grafikai és szöveges elem, így különösen a Weboldalon, valamint az Alkalmazás felületén hozzáférhető szövegek, hangok, védjegyek, grafikák, képek, cikkek és minden egyéb anyag, illetve kreatív alkotás szerzői vagy egyéb jogi védelem alatt áll, és a Tulajdonos tulajdonát képezi. A Weboldal, valamint az Alkalmazás tartalmának és elemeinek másolása, felhasználása, módosítása vagy harmadik fél részére történő hozzáférhetővé tétele, valamint azok bármilyen módon történő felhasználása kizárólag a Tulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában megengedett.

A Tulajdonos bármikor jogosult a Weboldal, valamint az Alkalmazás tartalmát vagy annak bármely elemét előzetes értesítés nélkül módosítani, vagy törölni.

Az Üzemeltető az Alkalmazás működéséhez szükséges technikai hátteret szolgáltatja

  • A felhasználó jogai és kötelezettségei

A felhasználó nem tanúsíthat jogsértő, félrevezető vagy tisztességtelen magatartást, és nem használhat fel információt jogellenesen vagy nem megengedett célra.

A felhasználó nem sértheti meg a jelen Feltételeket, és másokat sem ösztönözhet erre.

A felhasználó nem hajthat végre olyan tevékenységet, amely korlátozza vagy akadályozza a Weboldal/Alkalmazás működését.

A felhasználó hozzászólásaiban, az általa feltöltött képek által vagy más módon nem tehet közzé bizalmas, valótlan vagy jogsértő információkat, továbbá nem folytathat olyan tevékenységet, amely sérti mások jogait, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is. Így például a felhasználó nem tölthet fel olyan képet, amelyen más autó rendszáma vagy más személy arcképe felismerhető.

A Weboldal, valamint az Alkalmazás használatával kapcsolatban a felhasználó vállalja, hogy nem akadályozza vagy szakítja meg a Weboldal, valamint az Alkalmazás, illetve a Weboldalhoz, valamint az Alkalmazáshoz kapcsolódó hálózatok működését, továbbá nem is kísérli meg annak megakadályozását vagy megszakítását. A Weboldal biztonságának bármilyen módon történő megsértése vagy az arra irányuló bármilyen jellegű kísérlet jogsértő magatartásnak minősül és ennek megfelelő következményeket von maga után.

  • A Tulajdonos jogai, kötelezettségei és felelősség kizárásai

A Tulajdonos teljes körűen kizárja a felelősségét a felhasználó bármilyen jogsértő magatartásáért és az általa feltöltött tartalmak jogszerűségéért, valóság tartalmáért, időbeli helytállóságáért, így különösen a felhasználó által feltöltött jogsértő tartalmú és/vagy valótlan tartalmú hozzászólásokért és képekért. Amennyiben ezek, illetve a felhasználó bármilyen tevékenysége bárkinek bármilyen jogát sértik, vagy bárkinek kárt okoznak, úgy ezekért teljes körűen a felhasználó felelős, illetve az okozott károkat a felhasználó tartozik megtéríteni.

A Weboldal, valamint az Alkalmazás tartalmának megszerkesztése során a hibák és tévedések nem zárhatók ki teljesen, ezért a Tulajdonos nem vállal felelősséget a Weboldalon, valamint az Alkalmazás felületén fellelhető információk és anyagok helytállóságáért, pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen, a Weboldalon, valamint az Alkalmazás felületén fellelhető bármilyen téves, hibás vagy hiányos tartalom felhasználásából eredő közvetlen vagy közvetett kárért, elmaradt haszonért vagy bármilyen, ennek következtében elszenvedett további költségért vagy kárért.

A Weboldal, valamint az Alkalmazás számos hivatkozást tartalmaz más olyan weboldalakra, melyeket a Tulajdonostól független szolgáltatók hoztak létre és üzemeltetnek. A Tulajdonos nem vizsgálja, és nem kíséri figyelemmel a Weboldalhoz, valamint az Alkalmazáshoz kapcsolódó weboldalakat és az ott hozzáférhető tartalmakat, és nem vállal felelősséget az ilyen külső oldalak tartalmáért, illetve tartalmak pontosságáért, és nem felelős az ilyen weboldalak használatából eredő károkért. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a külső hivatkozásra történő kattintást követően a Tulajdonos nem képes befolyásolni vagy ellenőrizni a személyes adatok gyűjtését vagy kezelését, illetve a weboldal üzemeltetőinek tevékenységét, ennek megfelelően nem is felelős azokért.

A Tulajdonos bármilyen tartalmat vagy információt eltávolíthat, amit a felhasználó a Weboldalon/Alkalmazásban megosztott, ha a Tulajdonos úgy ítéli meg, hogy az sérti a jelen Felhasználási feltételeket, más személy jogait, vagy ha ezt jogszabály előírja. A Tulajdonos azonnali hatállyal megtagadhatja vagy megszüntetheti a Weboldal/Alkalmazás igénybevételét (a fiók megszüntetését vagy felfüggesztését is ideértve), ha a felhasználó súlyosan vagy ismételten megsérti jelen Felhasználási feltételeket, ha a felhasználó megsérti mások jogait, szellemi tulajdonjogait, vagy ha jogszabály azt előírja. Ha a Tulajdonos intézkedik a felhasználó tartalmának eltávolításáról, vagy felfüggeszti, vagy megszünteti a fiókját, erről szükség esetén értesíteni fogja a felhasználót.

A Tulajdonos elkövet mindent annak érdekében, hogy a Weboldal, valamint az Alkalmazás folyamatos és megszakítás nélküli működését biztosítsa.

A Weboldalon, valamint az Alkalmazás felületén a működés és a használat kapcsán felmerült kérdések megválaszolására ügyféltámogatás vehető igénybe beépített üzenetküldő rendszer használatával. A Tulajdonos válaszol a felmerült kérdésekre, probléma esetén megoldást javasol, illetve megteszi a hibaelhárításhoz szükséges fejlesztői intézkedéseket. A Tulajdonos saját belátása szerint bármikor módosíthatja az ügyféltámogatás módját és jellegét.

  • Egyéb rendelkezések

A támogatáson keresztül kapott problémák és a javasolt megoldások a GYIK-listába, valamint a személyes adatok eltávolítása után a tudásadatbázisba is bekerülhetnek.  A felhasználó az ügyfélszolgálattal az Alkalmazáson belül az Észrevétel küldése gombra kattintva, vagy a helpdesk@esols.eu e-mail címen keresztül tud kapcsolatba lépni.

Kérjük, amennyiben a Felhasználó a Weboldalon/az Alkalmazásban hibát vagy olyan képet és hozzászólást észlel, amely sértő, bántó, durva tartalmú, más személy személyiségi vagy személyes adataihoz fűződő jogát sérti, vagy egyéb jogszabályba ütközik, illetve a jelen Felhasználási Feltételeknek nem felel meg, akkor azt jelezze a fenti elérhetőségünkön.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztónak minősülő felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz, bírósághoz vagy békéltető testülethez fordulhat.

Budapest, 2023. október 1.